Прием на заявления за подпомагане по Мярка 312

П О К А Н А

за прием на заявления за подпомагане по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012 – 2013 (2015)година

  Continue reading

Mярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Цели на мярката

Подобряване икономическото състояние на населението чрез насърчаване и разнообразяване на възможностите за заетост в неземеделски предприятия, развитие на интегриран селски туризъм, насърчаване на предприемачеството в района.

Обхват на мярката

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности на цялата територия на МИГ Брезник-Трън.

Допустими кандидати за подпомагане

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ-Брезник-Трън;
3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Критерии за допустимост на кандидатите

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

Физическите лица, едноличните търговци (ЕТ) и юридическите лица (ЮЛ)по т.1,2,3 и 4 се подпомагат при условие, че:

- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
- не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
- не са в производство по ликвидация;
- нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Физическите лица се подпомагат при условие, че:
- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
- нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Допустими дейности:

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

А. Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н.
Б. Производство на възобновяема енергия:

1.Производство на биоенергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието;
и/или
2.Производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които не попадат в Приложение І на Договора за създаване на ЕС;
и/или
3.Производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.).
Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

В. Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

Допустими разходи

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;
4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. Общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Консултациите по т. 5, буква „а” се състоят от разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
Разходите т. 5 не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи по т. 1 – 4.
Разходите за консултации по т.5а) не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. 1 – 4.
Финансовата помощ за разходи по т. 5, буква „а” се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Недопустими разходи

Няма да се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 5;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в Приложение №1;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;
12. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ДВ, бр. 61 от 2008 г./

Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;
4. лизинг;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. принос в натура;
8. плащания в брой.

Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

Финансови параметри

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 10 000 лв.
Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 150 000 лв.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 200 000 лв.
Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от 150 000 лева – за спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006);
Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Общи условия

1. Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
2. За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходния проект.
3. Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля 150 000 лева за три последователни данъчни години –годината на плащане и две предходни години.
4. В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал.1 и 2.

Критерии за избор на проекти:

Съответствие на заявлението за подпомагане със:

1. задължителните критерии за допустимост – целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.
2. допълнителните критерии за оценка:

- Проекти за развитие на интегриран селски туризъм, за енергия от възобновяеми източници и услуги, свързани с информационни технологии – 10т.
- Новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването) – 20 т.;
- Проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст) – 10 т.;
- Проекти, представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобен проект – 10 т;

Планиран общ публичен принос в СМР по тази мярка – 440 000 лв.