Прием на заявления за подпомагане по Мярка 311

П О К А Н А 

за прием на заявления за подпомагане по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012 – 2013 (2015)година

  Continue reading

Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности

Цели на мярката

Насърчаване диверсификацията на неземеделски дейности в земеделския сектор за повишаване доходите на населението чрез развитие на селски туризъм, популяризиращ местния бит, традиции и занаяти, производство и продажба на възобновяема енергия, развитие на социалните услуги на територята.

Обхват на мярката

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности на цялата територия на МИГ Брезник-Трън

Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица(ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители(ДВ, бр. 10 от 1999 г)
3. имат седалище на територията на МИГ Брезник-Трън
4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия
5. имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители , се признават обстоятелствата им като физически лица.

Критерии за допустимост на кандидатите

Едноличните търговци (ЕТ) и юридическите лица(ЮЛ) се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Допустими дейности:

Финансова помощ сe предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.
Индикативен списък на областите за разнообразяване:

1. Развитие на селски туризъм:

а) туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).
б) развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
в) туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

2. Местно занаятчийство – занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
3. Развитие на социални услуги за населението в селските райони – грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
4.Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕС;
5.Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:
6.Производство и продажба на възобновяема енергия:

а) слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на биогорива);
б) биоенергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство;
Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

Допустими разходи

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

А) Безвъзмездна помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;
4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:

Б) Безвъзмездна помощ за външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.;

В) Безвъзмездна помощ за подпомагане на разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.
Разходите по точки Б) и В), както и общите разходи свързани с инвестициите, не могат да надвишават 12% от общите допустими разходи по проекта

Недопустими разходи

Няма да се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 5;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. производство и продажба на биогорива от биомаса;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;
11. производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават;
12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;
13. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. / ДВ, бр. 61 от 2008 г./ в случаите когато кандидатът е микропредприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия.

Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за
същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери.

Не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба за производители на аквакултури по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Финансови параметри

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лв., а максималният – 170 000 лв., в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници – 200 000 лв.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

За всяко подпомагане по реда на тази наредба се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходния проект.

Размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи.

Критерии за избор на проектите:

Съответствие на заявлението за подпомагане със:

1. задължителните критерии за допустимост – целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.
2. допълнителните критерии за оценка

- проекти за развитие на интегриран селски туризъм – 10 точки
- проекти представени от млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/ (за ЕТ) – 20 точки
-проекти/инвестиции представени от кандидат, който не е подпомаган от ЕС – 20 точки.

Планиран общ публичен принос в СМР по тази мярка – 400 000 лв.