110 ГОДИНИ ОТ ОТКРИТИЕТО НА Д-Р СТАМЕН ГРИГОРОВ – Lactobacillus bulgaricus Grigoroff

Фондация „Д-р Стамен Григоров“, община Трън и Асоциацията на млекопреработвателите в България организират Национален празник на киселото мляко на 27 юни 2015 г. в град Трън. Идеята е да бъде популяризирано българското кисело мляко, производството и консумацията на български традиционни млечни продукти. Целта е с празника да се разшири на сътрудничеството между инициаторите и организаторите… Виж още!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ГРАОВСКИ СЪБОР „ВИДОВДЕН“ 26-27 ЮНИ 2015г.

    „ГРАОВСКИ СЪБОР „ВИДОВДЕН”®   ЦЕЛИ:   Да издирва, съхранява и популяризира фолклорното ни наследство, в частност граовския фолклор, да стимулира дейността на културните и образователни институции при работа с различни възрастови групи. Младото поколение да опознава, изучава и обиква фолклора и той да става негова потребност.   МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Градски площад пред… Виж още!

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ШЕСТОТО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ РУЙ НА 13.06.2015г.

На 13 юни 2015 г. се организирано масовото турис тическо мероприятие – изкачване на връх Руй, най –високият връх на едноименната планина. Инициативата е съвместна между община Трън и община Бабушница, Република Сърбия съгласно подписан между двете общини меморандум. Сборният пункт на похода ще бъде в 10:00 часа в село Забел.  До с.Забел можете да… Виж още!

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

ОБЯВА   На основание заповед № 24/01.06.2015 г. на Председателя на УС на  МИГ „Брезник-Трън” във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти , за участие в проверки за изпълнението на  проекти, финансирани по Стратегията за местно развитие на СНЦ „ МИГ Брезник-Трън” , ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони… Виж още!

ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9041086

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ уведомява катдидатите за участие в процедура за избор на изпълнител във връзка с  ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9041086, че е допусната техническа грешка в срока на валидност на  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Обрезец 10.  Срокът на валидност следва да е 90 (деветдесет) дни в съответствие с останалите документи в процедурата. Образец 10 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ… Виж още!

ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2015Г.

В изпълнение на Договор № РД 50-88/13.06.2015г. СНЦ „МИГ Брезник-Трън” през 2015г. ще проведе девет обществени представяния  – информационни дни за популяризиране на Стратегията за местно развитие, Програмагта за развитие на селските райони и дейността на Сдружението.    През м.Март 2015г. ще бъдат проведени информационни дни в следните населени места:   03.2015г. от 10.30ч. в… Виж още!

„МИГ БРЕЗНИК-ТРЪН“ ДОГОВОРИ 93% ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С последните сключени договори за проекти от Пета покана, втори прием за 2014г., „МИГ Брезник-Трън“ договори 2 826 154,47лв. или 93% от бюджета по Стратегията за местно развитие по мерки, както следва: ОС1 – 99,84% мярка 121 – 12 проекта на стойност 699 999,11лв. БФП мярка 123 – 3 проекта на стойност 298 400,95лв. БФП… Виж още!

ПОДПИСАНИ СА И ПОСЛЕДНИТЕ 8 ДОГОВОРА ПО СМР НА „МИГ Брезник-Трън“

След одобрението от ДФЗ са подписани договори за всички седем проекта входирани по пета покана, втори прием за 2014г. по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. След обжалване от страна на бенефициента Църква „Св.Иван Рилски“ е одобрен и договориран проект за основен ремонт на църквата. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на сключените… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 04.03.2015г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

ДФЗ съгласува и последната процедура за избор на проекти по СМР

С уведомително писмо №301 (01-6300/6 от 07.01.2014г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№49/41/0005 от 30.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ БрезникТрън“.  

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

Управителният съвет на “Местна инициативна група Брезник-Трън” поздравява всички жители на общините Брезник и Трън с настъпващите коледни и новогодишни празници, като им желае здраве, щастие и благоденствие!

Подписан е и последния договор от четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР

Днес 16.12.2014г. между „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън, СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и ДФЗ беше подписан и последния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от одобрените проекти през м.06.2014г. от ДФЗ, постъпили по четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР. Договор №49/1/1231427 от 16.12.2014г. – „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън проект „Закупуване на дробилна инсталация… Виж още!